Wet op de 10-jarige aansprakelijkheid

U bent als aannemer (net zoals de architect of andere dienstverleners in de bouwsector) verplicht een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten voor bouw- en renovatiewerken, als:

 • De werken of prestaties betrekking hebben op een woning: een eengezinswoning of appartement bestemd voor bewoning door een gezin of alleenstaande
 • De werken gelinkt zijn aan de gesloten ruwbouw van de woning. Het doel van de wet is om de belangrijkste schade te vergoeden die een bouwwerk in gevaar kan brengen. Het gaat om bv. werken aan fundering, buitenmuren, de dakstructuur, …
 • De tussenkomst van en architect verplicht is. Het gaat om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verplicht is.

De verzekering moet verplicht worden afgesloten voor werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning definitief werd verleend vanaf 1 juli 2018. De verzekering moet onderschreven worden voor aanvang van de werken..

In de andere gevallen bent u niet verplicht een verzekering af te sluiten, maar u kunt dit risico natuurlijk altijd vrijwillig verzekeren bij Federale Verzekering, bijvoorbeeld bij een werf voor het bouwen van een kantoorgebouw, een commercieel centrum, een publiek gebouw, …. Zeker voor dit type bouwwerken kunnen de kosten hoog oplopen.

Wat verzekert de nieuwe verzekering?

De verzekering vergoedt de schade door ernstige gebreken aan het gebouw waarvoor u gedurende 10 jaar aansprakelijk bent. De bescherming loopt gedurende een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de uitgevoerde werken.. De verplichte verzekering beschermt uw aansprakelijkheid voor problemen met soliditeit en/of stabiliteit van de gesloten ruwbouw, alsook problemen met de waterdichtheid als die een gevaar voor de stabiliteit of de soliditeit van het gebouw vormen.

Verschillende verzekeringsoplossingen?

Jazeker! Er kan één globale verzekering afgesloten worden voor alle verzekeringsplichtigen op de werf, maar de verzekering kan ook individueel afgesloten worden, bv. door de aannemer, en uitsluitend voor de activiteiten die hij uitvoert. U kunt ook een verzekering tienjarige aansprakelijkheid afsluiten voor de werven waarvoor een verzekering niet verplicht is! Zo bent u ook bij dit type werven beschermd als er hoge schadevergoedingen moeten worden betaald, want ook hier kan u aansprakelijk worden gesteld.

Minimale tussenkomst bij schade?

De nieuwe wet stelt dat de minimale tussenkomst per schadegeval bepaald wordt door de waarde van de wederopbouw van het gebouw. De bescherming ligt nooit lager dan de wederopbouwwaarde, tenzij die € 500.000* overschrijdt. In dat geval ligt de bescherming niet lager dan € 500.000.

* Dit bedrag is gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex deze van de eerste semester van 2007. Met de huidige index zitten we al aan € 586.391,44.

Wanneer wordt de schade niet vergoed?

Het spreekt voor zich dat schade die zichtbaar of gekend is door de verzekerde op het moment van de voorlopige oplevering, of die rechtstreeks volgt uit een gebrek, een fout of een wanprestatie door hem gekend op het moment van de oplevering, niet wordt vergoed door de verplichte verzekering. De wet bepaalt ook dat materiële of immateriële schade lager dan € 2.500 ten laste blijft van de verzekerde.

Controles? En boetes?

De controle gebeurt door het verzekeringsattest. U moet dit afleveren aan de bouwheer en aan de architect alvorens de werken te starten. Als u dit niet doet, moet de architect dit attest opeisen. Bent u zelf aannemer, dan zal u – in het kader van de werfmeldingsplicht – ook het attest moeten overmaken aan de RSZ.

Het niet-naleven van de verplichting tot het onderschrijven van deze verzekering, kan bestraft worden met een strafrechtelijke boete van € 208 tot € 80.000.

Algemene principes van de tienjarige aansprakelijkheid

Aannemers en architecten zijn in meerdere opzichten aansprakelijk tijdens de ontwerp- of de bouwfase van een nieuwbouw- of een renovatieproject. De tienjarige aansprakelijkheid die hen door artikels 1792 en 2270 van het Belgisch burgerlijk wetboek wordt opgelegd, is wel degelijk een van de zwaarste die ze moeten dragen.

Wat houdt uw tienjarige aansprakelijkheid in?

Als aannemer, architect, ingenieur of studiebureau blijft u tot 10 jaar na oplevering- aanvaarding van de werf aansprakelijk voor ernstige gebreken die de stabiliteit en/of soliditeit van het bouwwerk in gevaar brengen. Ook wie geen verplichte verzekering heeft afgesloten, kan zich niet onttrekken aan zijn tienjarige aansprakelijkheid. Zie vraag 2 waarvoor u aansprakelijk bent.

Wie is waarvoor aansprakelijk, in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid?

 • De architect is aansprakelijk voor gebreken die voortkomen uit ontwerpfouten en voor uitvoeringsfouten die hij had moeten identificeren.
 • De aannemer is aansprakelijk voor uitvoeringsfouten, ook als die voortkomen uit manifeste ontwerpfouten (die elke voorzichtige aannemer zelf zou moeten kunnen vaststellen)en hij die niet meldde.
 • De ingenieur of het studiebureau is aansprakelijk voor de ontwerpfouten.

Ook na oplevering blijft u dus aansprakelijk.

Wanneer kan uw aansprakelijkheid in het gedrang komen?

Er moet sprake zijn van een ernstig gebrek aan het gebouw. En dat wil niet zeggen dat het gebouw moet instorten. Er moet wel een bedreiging zijn voor de stevigheid van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan. Bv: onaangepaste funderingen, ontoelaatbare doorbuiging van de welfsels waardoor er scheuren ontstaan, afwaaien van het dakgebinte door een slechte verankering, …

Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering: beschermt het vermogen van uw bestuurders en hun gezin

De bestuurders van uw vennootschap of vzw (vereniging zonder winstoogmerk) moeten geregeld zware knopen doorhakken. Beslissingen met vaak financiële implicaties. Dat is niet zonder risico, bij financiële schade kunnen zij immers burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat zij bij een fout of nalatigheid zelf de schade moeten vergoeden. En dan kan hun persoonlijk vermogen in gevaar komen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor een oplossing en is ideaal voor ondernemingen en vzw’s tot 250 werknemers.

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

 • Uw bestuurders zijn verzekerd voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit een bestuursfout in de uitoefening van hun mandaat.
 • Naast hun persoonlijk vermogen, zijn bij overlijden ook hun erfgenamen beschermd.
 • De maatschappij betaalt de verdedigingskosten als gevolg van de schade-eis. Als blijkt dat de eisgegrond is, zal de maatschappij de schadelijder vergoeden.
 • Bij imagoschade van uw bedrijf als gevolg van een bestuursfout, komt de maatschappij tussen in de kosten voor externe communicatieconsulenten, zodat de negatieve gevolgen kunnen beperkt worden.

Wat is een bestuursfout?

Een bestuursfout is heel breed te interpreteren en heeft niets te maken met de gewone dagelijkse activiteit van uw bedrijf.
Bijvoorbeeld. U hebt een bouwbedrijf en uw bestuurder investeerde een deel van uw financiële activa in risicovolle aandelen. Helaas kwam hierdoor uw bedrijf in moeilijkheden en moest u personeel ontslaan. Dit kan beschouwd worden als een bestuursfout en heeft dus niets met uw bouwactiviteiten te maken.

Biedt een polis BA Onderneming of Beroepsaansprakelijkheid niet voldoende bescherming?

Een polis Bestuurdersaansprakelijkheid dekt niet hetzelfde risico.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid:

  dekt de financiële gevolgen van fouten begaan bij het uitoefenen van de specifieke functie van bestuurder, de zogenaamde bestuursfouten, onafhankelijk van de activiteiten van uw bedrijf of vzw en beschermt het patrimonium van uw bestuurders.

 

 • BA Onderneming/Beroepsaansprakelijkheid:

  dekt de schade aan derden door de uitoefening van een commerciële of industriële activiteit van uw bedrijf of van de activiteiten in de schoot van een vzw en beschermt het vermogen van uw bedrijf of vzw.

Bel ons kantoor voor een afspraak, dan bespreken we vrijblijvend de meest interessante optie voor jouw bedrijf.

Is jouw bedrijf klaar voor een cyberaanval?

Cyberaanvallen zijn brandend actueel en behoren volgens het World Economic Forum tot één van de 10 meest bedreigende globale risico’s. De cijfers spreken dan ook voor zich:

 • het aantal ransomware-aanvallen steeg vorig jaar met 300% tot 4.000 per dag
 • in België werd de kost van cybercriminaliteit al op meer dan 3,5 miljard geschat
 • 62% van de cyberaanvallen is gericht tegen kmo’s

Loopt jouw bedrijf risico?

Bezit of verwerkt jouw bedrijf persoonsgegevens (bv. e-shop)? Vertrouwt jouw bedrijf op digitale technologische processen voor productie, transport, media of logistiek? Dan neem je best voorzorgen.

Alles begint natuurlijk bij een sterk IT-veiligheidsbeleid (preventie), maar geen enkele oplossing is 100% waterdicht. Daarom kan ik je de verzekering Cyber Plan van Allianz sterk aanraden.

Laat je bedrijf niet gijzelen

 • Cyber Plan verzekert de reputatie, aansprakelijkheis en continuïteit van je bedrijf tegen de impact van een cyberaanval dankzij 13 standaardwaarborgen.
 • Bij een cyberaanval kan je rekenen op 24/7 bijstand van een gespecialiseerd advocatenkantoor en IT-experten, zodat je bedrijf operationeel blijft.
 • Cyber Plan voorziet een verzekerd bedrag vanaf 250.000 euro per schadegeval.

Bel ons kantoor voor een afspraak, dan bespreken we vrijblijvend de meest interessante optie voor je bedrijf.

Franky Galle Verzekeringen Tomaten Tomabel

Franky Galle getuigt over JVB verzekeringen

In dit kort filmpje zien we Franky Galle van een gespecialiseerd tomatenbedrijf Tomabel getuigen over JVB verzekeringen. Hij is op korte tijd gegroeid naar een jaarlijkse productie van 5 miljoen kilo tomaten. Dit doet hij in serres op een oppervlakte van bijna 10 hectare. Hij heeft dit bereikt door hard te werken. Diezelfde dynamiek zoekt hij ook bij zijn partners.