Wet op de 10-jarige aansprakelijkheid

U bent als aannemer (net zoals de architect of andere dienstverleners in de bouwsector) verplicht een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten voor bouw- en renovatiewerken, als:

  • De werken of prestaties betrekking hebben op een woning: een eengezinswoning of appartement bestemd voor bewoning door een gezin of alleenstaande
  • De werken gelinkt zijn aan de gesloten ruwbouw van de woning. Het doel van de wet is om de belangrijkste schade te vergoeden die een bouwwerk in gevaar kan brengen. Het gaat om bv. werken aan fundering, buitenmuren, de dakstructuur, …
  • De tussenkomst van en architect verplicht is. Het gaat om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verplicht is.

De verzekering moet verplicht worden afgesloten voor werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning definitief werd verleend vanaf 1 juli 2018. De verzekering moet onderschreven worden voor aanvang van de werken..

In de andere gevallen bent u niet verplicht een verzekering af te sluiten, maar u kunt dit risico natuurlijk altijd vrijwillig verzekeren bij Federale Verzekering, bijvoorbeeld bij een werf voor het bouwen van een kantoorgebouw, een commercieel centrum, een publiek gebouw, …. Zeker voor dit type bouwwerken kunnen de kosten hoog oplopen.

Wat verzekert de nieuwe verzekering?

De verzekering vergoedt de schade door ernstige gebreken aan het gebouw waarvoor u gedurende 10 jaar aansprakelijk bent. De bescherming loopt gedurende een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de uitgevoerde werken.. De verplichte verzekering beschermt uw aansprakelijkheid voor problemen met soliditeit en/of stabiliteit van de gesloten ruwbouw, alsook problemen met de waterdichtheid als die een gevaar voor de stabiliteit of de soliditeit van het gebouw vormen.

Verschillende verzekeringsoplossingen?

Jazeker! Er kan één globale verzekering afgesloten worden voor alle verzekeringsplichtigen op de werf, maar de verzekering kan ook individueel afgesloten worden, bv. door de aannemer, en uitsluitend voor de activiteiten die hij uitvoert. U kunt ook een verzekering tienjarige aansprakelijkheid afsluiten voor de werven waarvoor een verzekering niet verplicht is! Zo bent u ook bij dit type werven beschermd als er hoge schadevergoedingen moeten worden betaald, want ook hier kan u aansprakelijk worden gesteld.

Minimale tussenkomst bij schade?

De nieuwe wet stelt dat de minimale tussenkomst per schadegeval bepaald wordt door de waarde van de wederopbouw van het gebouw. De bescherming ligt nooit lager dan de wederopbouwwaarde, tenzij die € 500.000* overschrijdt. In dat geval ligt de bescherming niet lager dan € 500.000.

* Dit bedrag is gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex deze van de eerste semester van 2007. Met de huidige index zitten we al aan € 586.391,44.

Wanneer wordt de schade niet vergoed?

Het spreekt voor zich dat schade die zichtbaar of gekend is door de verzekerde op het moment van de voorlopige oplevering, of die rechtstreeks volgt uit een gebrek, een fout of een wanprestatie door hem gekend op het moment van de oplevering, niet wordt vergoed door de verplichte verzekering. De wet bepaalt ook dat materiële of immateriële schade lager dan € 2.500 ten laste blijft van de verzekerde.

Controles? En boetes?

De controle gebeurt door het verzekeringsattest. U moet dit afleveren aan de bouwheer en aan de architect alvorens de werken te starten. Als u dit niet doet, moet de architect dit attest opeisen. Bent u zelf aannemer, dan zal u – in het kader van de werfmeldingsplicht – ook het attest moeten overmaken aan de RSZ.

Het niet-naleven van de verplichting tot het onderschrijven van deze verzekering, kan bestraft worden met een strafrechtelijke boete van € 208 tot € 80.000.

Algemene principes van de tienjarige aansprakelijkheid

Aannemers en architecten zijn in meerdere opzichten aansprakelijk tijdens de ontwerp- of de bouwfase van een nieuwbouw- of een renovatieproject. De tienjarige aansprakelijkheid die hen door artikels 1792 en 2270 van het Belgisch burgerlijk wetboek wordt opgelegd, is wel degelijk een van de zwaarste die ze moeten dragen.

Wat houdt uw tienjarige aansprakelijkheid in?

Als aannemer, architect, ingenieur of studiebureau blijft u tot 10 jaar na oplevering- aanvaarding van de werf aansprakelijk voor ernstige gebreken die de stabiliteit en/of soliditeit van het bouwwerk in gevaar brengen. Ook wie geen verplichte verzekering heeft afgesloten, kan zich niet onttrekken aan zijn tienjarige aansprakelijkheid. Zie vraag 2 waarvoor u aansprakelijk bent.

Wie is waarvoor aansprakelijk, in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid?

  • De architect is aansprakelijk voor gebreken die voortkomen uit ontwerpfouten en voor uitvoeringsfouten die hij had moeten identificeren.
  • De aannemer is aansprakelijk voor uitvoeringsfouten, ook als die voortkomen uit manifeste ontwerpfouten (die elke voorzichtige aannemer zelf zou moeten kunnen vaststellen)en hij die niet meldde.
  • De ingenieur of het studiebureau is aansprakelijk voor de ontwerpfouten.

Ook na oplevering blijft u dus aansprakelijk.

Wanneer kan uw aansprakelijkheid in het gedrang komen?

Er moet sprake zijn van een ernstig gebrek aan het gebouw. En dat wil niet zeggen dat het gebouw moet instorten. Er moet wel een bedreiging zijn voor de stevigheid van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan. Bv: onaangepaste funderingen, ontoelaatbare doorbuiging van de welfsels waardoor er scheuren ontstaan, afwaaien van het dakgebinte door een slechte verankering, …